Veilig leren lezen

 

Begrijpend lezen in leerjaar 1


In de leerlijn begrijpend lezen werken we met name aan strategieŽn om leerlingen in leerjaar 1 inzicht te geven in relaties tussen woorden en zinnen en hoe ze hun kennis van de wereld kunnen toepassen bij het lezen. We werken aan een houding die telkens bij het lezen aan bod komt. In elke les waarin we met het lezen van teksten aan de slag gaan, schakelen we dus het leesbegrip in. In de integratielessen ligt de focus op het bespreken van strategieŽn. Hardop denkend modelt de leerkracht hoe leerlingen begripsmatig met teksten omgaan. In de basislessen staat de instructie op begrijpend lezen centraal en is er ruimte om een specifieke strategie uit te lichten en te bespreken.


Hulpmiddelen

In de werkboekjes leren de leerlingen op een gevarieerde wijze deze kennis toepassen met oefeningen op woord-, zins- en tekstniveau. Het aanleren van verwijs- en signaalwoorden staat daarbij centraal, bijvoorbeeld maar, want, hij, zij, deze, die, dat, hierop. Zo stimuleren we het verbale begrip en reiken we leerlingen hulpmiddelen aan om relaties tussen zinnen binnen een tekst te begrijpen. Bij de verhalen die de leerkracht voorleest en teksten die de leerlingen lezen in de leesboekjes, werken we ook aan strategieŽn ter voorbereiding op het begrijpend lezen. We leggen daarbij het accent op verhaalstructuur en verhaalanalyse (wie-wat-waarom-vragen, maar ook 'probleem-hoe oplossen' en 'hoofdfiguren-bijfiguren') en op het gebruikmaken van voorkennis. Tenslotte krijgen kinderen ook instructie over denkrelaties zoals doel-middel, oorzaak-gevolg en kerngedachten (bv. op basis van een titel) in teksten.

Technisch lezen is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen in leerjaar 1 maar ook de samenhang tussen begrijpend lezen en o.a. woordenschat, in de diepere betekenis van verbaal begrip, en begrijpend luisteren is uitvoerig aangetoond in onderzoek. Daarom besteden we in Veilig leren lezen ook doelgericht en systematisch aandacht aan de ontwikkeling van deze taalcomponenten om de leerlijn begrijpend lezen te versterken.